Regulamin - Pogubie Wielkie

REGULAMIN POŁOWÓW WĘDKARSKICH W ŁOWISKU SPECJALNYM „JEZIORO POGUBIE WIELKIE” w 2021 r.

 1. Wędkujących z brzegu obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb oraz Zasady wędkowania na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach z wyjątkami:
  1. wędkowanie z brzegu i z łodzi dozwolone jest od 01 lipca do 31 grudnia,
  2. wędkowanie z lodu dozwolone jest do końca lutego,
  3. obowiązuje zakaz stosowania zanęt,
  4. obowiązuje zakaz wędkowania z łodzi w strefie szuwarów.
 2. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest tylko po uzyskaniu pisemnego, imiennego, czasowego zezwolenia w biurze Zakładu Rybackiego PZW w Rucianem Nidzie w godzinach pracy biura.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem RDOŚ w Olsztynie dopuszcza się maksymalnie 10 jednostek pływających na dobę i w maksymalnie takiej ilości będą wydawane zezwolenia na połów z łodzi osobom posiadającym wykupione zezwolenie na wędkowanie na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach.
 4. Zezwolenia na pływanie łodzią wydawane będą w kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby z wykupionymi zezwoleniami okresowymi.
 5. Zezwolenia wydawane będą maksymalnie na okres nie dłuższy niż miesiąc. W zależności od ilości chętnych okres ten może ulec będzie skróceniu.
 6. Wędkujący zobowiązany jest do posiadania i okazywania na żądanie jednostek kontrolujących ważnego zezwolenia na wędkowanie, karty wędkarskiej, dowodu rejestracyjnego jednostki pływającej oraz zezwolenia na pływanie łodzią.
 7. Wędkujących obowiązuje wypełnianie rejestru połowu, który stanowi integralną część zezwolenia na pływanie i po wypełnieniu dostarczenie do biura Zakładu w Rucianem-Nidzie osobiście lub listownie. Nie wywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania kolejnych zezwoleń na wędkowanie z łodzi w jeziorze Pogubie Wielkie.
 8. Wodowanie łodzi dozwolone jest tylko w miejscach wskazanych w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia nr 5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 20 stycznia 2017 r.


Licencje wędkarskie na jez. Pogubie Wielkie można nabyć w:

 1. Biurze Zakładu Rybackiego PZW w Rucianem Nidzie, ul. Rybacka 7, tel. 87 423 10 11.