PORT RYBACZÓWKA KAL

Galeria zdjęć

POJEMNOŚĆ PORTU – 20 JEDNOSTEK
SPOSÓB CUMOWANIA – MORING

OFERTA :

ZAPLECZE SOCJALNE : UMYWALKI, WC, NATRYSKI, PUNKT MYCIA NACZYŃ
PRAD NA KEI
ŁADOWANIE AKUMULATORÓW I TELEFONÓW
SLIPOWANIE
WODOWANIE
PRACE SZKUTNICZE – PEŁNY ZAKRES
ZIMOWANIE JACHTÓW I ŁODZI
POLE NAMIOTOWE
PARKING
BAR – POSIŁKI, NAPOJE
SPRZEDAŻ ZEZWOLEŃ WĘDKARSKICH

 

  

Cennik portu

 1. Doba postojowa jachtu
  • od godz 16:00 do godz 12:00 dnia następnego – 30 zł
 2. Opłata za korzystanie z zaplecza socjalnego
  • (WC, natrysk, mycie naczyń, wyrzucenie śmieci) - 10 zł od 1 członka załogi (dzieci do lat 14 – 50% zniżki)
 3. Prąd na kei – 6 zł za korzystanie z przyłącza.
 4. Rezydencki postój sezonowy, korzystanie z zaplecza socjalnego,
  • postój samochodu – 1600.00 zł
 5. Parking niestrzeżony płatny:
  • postój samochodu – do 2 godzin - bezpłatny
  • postój samochodu – 1 doba – 12 zł
  • postój samochodu – 1 tydzień – 44 zł
  • postój samochodu – 2 tygodnie – 80 zł
  • postój samochodu – 1 miesiąc – 100 zł
 6. Usługi dodatkowe
  • slipowanie jachtu bramą – 60 zł
  • korzystanie ze slipu bez bramy – 50 zł
  • ładowanie akumulatora – 6 zł
  • prace szkutnicze – wg kalkulacji
  • zimowanie na własnych stojakach i pod własną plandeką – 600 zł (dodatkowo 100 zł za slipowanie i wodowanie)
  • zimowanie pod wiatą – 1000 zł (dodatkowo 100 zł za slipowanie i wodowanie)
  • Camper lub camping – 1 doba - 20 zł + 10zł/osobę/dobę
  • Namiot – 1 doba – 10zł + 10 zł /osobę
  • Dzieci do lat 14 - ulga 50%

Regulamin portu

 1. Osoby przebywające na terenie portu zobowiązane są do stosowania się do poleceń obsługi portu w zakresie bezpieczeństwa i utrzymania porządku.
 2. Obsługa portu przydziela miejsca postoju i pobiera opłaty za postój.
 3. Wejście do, wyjście z portu i postój odbywa się z postawionym masztem i bez użycia żagli.
 4. Łodzie należy cumować do kei w sposób wykluczający zerwanie lin bądź utrudniający cumowania innych jednostek. Fały należy zabezpieczyć tak by nie hałasowały.
 5. Do portu mogą zawijać jednostki o max. długości 8.5 m.
 6. Do korzystania z usług portu oraz zaplecza socjalnego uprawnione są wyłącznie załogi jachtów cumujących w porcie po uiszczeniu opłat.
 7. Wstęp na nabrzeże cumownicze mają tylko załogi jachtów cumujących w porcie.
 8. Wysokość opłat portowych reguluje cennik. Opłaty wnosi się gotówką „z góry” za deklarowany czas postoju.
 9. Opłata za bezcumowe korzystanie z kei wynosi 200 zł.
 10. Do osób przebywających w porcie należy zabezpieczenie posiadanego mienia przed uszkodzeniem i kradzieżą.
 11. W basenie portowym i na terenie portu zabrania się:
  • pływania z użyciem żagli
  • wytwarzania fali
  • rzucania kotwicy
  • mycia jachtów z użyciem środków chemicznych
  • mycia naczyń
  • wyrzucania jakichkolwiek nieczystości
  • kąpieli w basenie portowym
  • pozostawiania dzieci bez opieki
  • prowadzenia i pozostawiania bez smyczy i kagańca psów
  • niszczenia zieleni
  • pozostawiania bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych i gazowych
  • wchodzenia na jacht bez zgody właściciela jednostki
  • samowolnej zmiany stanowiska postojowego
  • zachowania niezgodnego z zasadami etykiety żeglarskiej, oraz stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa własnego i  innych osób
  • zakłócania ciszy nocnej od godz 22:00 do godz 6:00
 12. W przypadku zakłócenia porządku przez osoby przebywające w porcie lub zachowania się przez nie w jakikolwiek sposób sprzeczny z regulaminem portu, osoby te zostaną usunięte z portu przez odpowiednie służby i będą zobowiązane do poniesienia ewentualnej odpłatności odszkodowawczej za wyrządzone szkody materialne i niematerialne.
 13. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy Polskiego Związku Żeglarskiego, Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, Kodeksu Morskiego, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące przepisy prawa.