PZW w Suwałkach

Projekty realizowane


Suwałki 05.01.2021 r.

PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE

W ramach działania: środki dotyczące zdrowia publicznego, o którym mowa w art.55 ust.1 lit.b rozporządzenia nr 508/2014 w zakresie Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Operacja realizowana jest w Polskim Związku Wędkarskim w Warszawie Gospodarstwie Rybackim PZW w Suwałkach.

Beneficjent realizuje operację pt. „Złagodzenie skutków epidemii COVID-19 dla sektora rybołówstwa i akwakultury”.

Celem operacji jest promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.


Projekty zrealizowane


W oparciu o Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” w Zakładzie Rybackim w Rucianem-Nidzie zrealizowano operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętą Priorytetem 4, w ramach celu „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Tytuł operacji: „Zakup samochodu-izotermy do transportu surowca rybnego”.

Celem operacji jest „Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacyjności na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury”.

Operacja została współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Operacja zrealizowana została w roku 2021 w miejscowości Ruciane-Nida w gminie Ruciane-Nida.

W wyniku realizacji operacji zakupiono samochód-izotermę marki Iveco, który służyć będzie do transportu surowca rybnego w odpowiednich warunkach, aby zaoferować produkt najwyższej jakości.

Zdjęcia z realizacji

 


W oparciu o Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” w Zakładzie Rybackim w Rucianem-Nidzie zrealizowano operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętą Priorytetem 4, w ramach celu „Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia klimatu”.

Tytuł operacji: „Zakup samochodu terenowego do patrolowania jezior i transportu mobilnej jednostki pływającej.

Celem operacji jest „Ochrona zasobów naturalnych i utrzymanie atrakcyjności oraz różnorodności przyrodniczej”
Operacja została współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Operacja zrealizowana została w roku 2021 w miejscowości Ruciane-Nida w gminie Ruciane-Nida.

W wyniku realizacji operacji zakupiono samochód terenowy – Toyotę Hilux, który służyć będzie do zwalczania kłusownictwa poprzez patrolowanie jezior, oraz umożliwi szybki transport łodzi motorowej.

Zdjęcia z realizacji

 


W dniu 15 września 2020 r. zostały podpisane dwie umowy na dofinansowanie, pomiędzy naszym Gospodarstwem, a Województwem Warmińsko-Mazurskim, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Jedna z umów dotyczy zakupu samochodu terenowego do patrolowania jezior i transportu mobilnej jednostki pływającej. Druga umowa dotyczy zakupu samochodu-izotermy do transportu surowca rybnegoOperacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania 1.8 „Różnicowanie i nowe formy dochodów”,
w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy.
Zakres operacji: Remont i adaptacja istniejącego budynku na potrzeby dystrybucji i zabezpieczenia surowca rybnego.

Operacja realizowana była w latach 2016-2019 w miejscowości Ogonki w gminie Węgorzewo.

W wyniku realizacji operacji wykonano adaptację obiektu magazynowego na pomieszczenia, na potrzeby dystrybucji i zabezpieczenia surowca rybnego. W trakcie adaptacji w/w pomieszczeń wykonano niezbędne roboty modernizacyjno-remontowe takie jak:

  • przebudowa układu pomieszczeń
  • wykonanie okładzin ściennych i posadzek spełniających wymogi technologiczne,
  • modernizacja wew. instalacji (elektrycznej, wod.-kan.), wraz z przebudową przyłącza (zwiększenie mocy przyłączeniowej),
  • wykonanie wew. instalacji chłodniczej, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej
  • budowa komór wędzarniczych

Zdjęcia z realizacji

  

  

 

Zdjęcia po remoncie