Projekty zrealizowane

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania 1.8 „Różnicowanie i nowe formy dochodów”,
w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy.
Zakres operacji: Remont i adaptacja istniejącego budynku na potrzeby dystrybucji i zabezpieczenia surowca rybnego.

Operacja realizowana była w latach 2016-2019 w miejscowości Ogonki w gminie Węgorzewo.

W wyniku realizacji operacji wykonano adaptację obiektu magazynowego na pomieszczenia, na potrzeby dystrybucji i zabezpieczenia surowca rybnego. W trakcie adaptacji w/w pomieszczeń wykonano niezbędne roboty modernizacyjno-remontowe takie jak:

  • przebudowa układu pomieszczeń
  • wykonanie okładzin ściennych i posadzek spełniających wymogi technologiczne,
  • modernizacja wew. instalacji (elektrycznej, wod.-kan.), wraz z przebudową przyłącza (zwiększenie mocy przyłączeniowej),
  • wykonanie wew. instalacji chłodniczej, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej
  • budowa komór wędzarniczych

Zdjęcia z realizacji

  

  

 

Zdjęcia po remoncie