PZW w Suwałkach

PORT RYBACZÓWKA KAL

Galeria zdjęć

  

POJEMNOŚĆ PORTU – 20 JEDNOSTEK
SPOSÓB CUMOWANIA – MORING

OFERTA :

 • ZAPLECZE SOCJALNE : UMYWALKI, WC, NATRYSKI, PUNKT MYCIA NACZYŃ
 • PRAD NA KEI
 • ŁADOWANIE AKUMULATORÓW I TELEFONÓW
 • SLIPOWANIE
 • WODOWANIE
 • PRACE SZKUTNICZE – PEŁNY ZAKRES
 • ZIMOWANIE JACHTÓW I ŁODZI
 • POLE NAMIOTOWE
 • PARKING
 • BAR – POSIŁKI, NAPOJE
 • SPRZEDAŻ ZEZWOLEŃ WĘDKARSKICH


Regulamin portu

 1. Osoby przebywające na terenie portu zobowiązane są do stosowania się do poleceń obsługi portu w zakresie bezpieczeństwa i utrzymania porządku.
 2. Obsługa portu przydziela miejsca postoju i pobiera opłaty za postój.
 3. Wejście do, wyjście z portu i postój odbywa się z postawionym masztem i bez użycia żagli.
 4. Łodzie należy cumować do kei w sposób wykluczający zerwanie lin bądź utrudniający cumowania innych jednostek. Fały należy zabezpieczyć tak by nie hałasowały.
 5. Do portu mogą zawijać jednostki o max. długości 8.5 m.
 6. Do korzystania z usług portu oraz zaplecza socjalnego uprawnione są wyłącznie załogi jachtów cumujących w porcie po uiszczeniu opłat.
 7. Wstęp na nabrzeże cumownicze mają tylko załogi jachtów cumujących w porcie.
 8. Wysokość opłat portowych reguluje cennik. Opłaty wnosi się gotówką „z góry” za deklarowany czas postoju.
 9. Opłata za bezcumowe korzystanie z kei wynosi 200 zł.
 10. Do osób przebywających w porcie należy zabezpieczenie posiadanego mienia przed uszkodzeniem i kradzieżą.
 11. W basenie portowym i na terenie portu zabrania się:
  • pływania z użyciem żagli
  • wytwarzania fali
  • rzucania kotwicy
  • mycia jachtów z użyciem środków chemicznych
  • mycia naczyń
  • wyrzucania jakichkolwiek nieczystości
  • kąpieli w basenie portowym
  • pozostawiania dzieci bez opieki
  • prowadzenia i pozostawiania bez smyczy i kagańca psów
  • niszczenia zieleni
  • pozostawiania bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych i gazowych
  • wchodzenia na jacht bez zgody właściciela jednostki
  • samowolnej zmiany stanowiska postojowego
  • zachowania niezgodnego z zasadami etykiety żeglarskiej, oraz stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa własnego i  innych osób
  • zakłócania ciszy nocnej od godz 22:00 do godz 6:00
 12. W przypadku zakłócenia porządku przez osoby przebywające w porcie lub zachowania się przez nie w jakikolwiek sposób sprzeczny z regulaminem portu, osoby te zostaną usunięte z portu przez odpowiednie służby i będą zobowiązane do poniesienia ewentualnej odpłatności odszkodowawczej za wyrządzone szkody materialne i niematerialne.
 13. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy Polskiego Związku Żeglarskiego, Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, Kodeksu Morskiego, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące przepisy prawa.